ALGEMEEN
Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, LUNOO NV, een bedrijf dat is gevestigd in België.
In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld,
hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.
INHOUD
1. Waarom verzamelt Lunoo gegevens?
2. Aan wie kan Lunoo gegevens verstrekken?
3. Is Lunoo verantwoordelijk voor andere websites?
4. Hoe worden de gegevens beschermd?
5.Welke rechten heeft u?
6. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
7. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. WAAROM VERZAMELT Lunoo GEGEVENS?
Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam,
e-mailadres en/of adresgegevens.Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden.
De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat, zoals het gebruik van de gegevens voor
het sturen van een nieuwsbrief of het opsturen van een catalogus en / of prijslijst. Ook om uw vragen te kunnen beantwoorden
hebben wij u gegevens nodig. Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail
te benaderen met nieuws over Lunoo producten. Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie,
een catalogus of prijslijst, toe te sturen. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken
(indien u dat aan ons heeft verstrekt). Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken
of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen
op uw behoeften.
2. AAN WIE KAN Lunoo GEGEVENS VERSTREKKEN
Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens,
die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan een derde te verstrekken
zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Verder zal Lunoo uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

3. IS Lunoo VERANTWOORDELIJK VOOR ANDERE WEBSITES?
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben
op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Lunoo verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan.
Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.
4. HOE BESCHERMT Lunoo DE GEGEVENS?
Lunoo draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies
en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

5. WELKE RECHTEN HEEFT U?
U heeft het recht Lunoo te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. Lunoo zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren.
Lunoo kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u Lunoo verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren,
te verwijderen of kunt u aangeven dat deze gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.
6. KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDEN GEWIJZIGD?
Lunoo kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan,
andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

7. WAAR KUNT U TERECHT VOOR VRAGEN EN VERZOEKEN?
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Lunoo, kunt u contact opnemen met:
LUNOO NV Wantestraat 14, 8780 Oostrozebeke RPR Kortrijk: 0438.893.740
Voor bijkomende inlichtingen kan u het Openbaar Register raadplegen bijgehouden door de Commissie terBescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Ten slotte Op deze privacyverklaring is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden
met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Kortrijk.